Vyavharik Word (व्यावहारिक शब्द)

मंजूषा - आलमारी
निरीक्षकः - इंस्पेक्टर
इम्तिहान - परीक्षा
सतीर्थ्यः - एक जगह
पठितः - पढ़ा हुआ
लिपिकः - क्लर्क
संचिकाः - कापी
पुस्तकम् - किताब
अनुपस्थितिः - गैरहाजिरी
प्रावरणम् - जिल्द
मार्जकः - डस्टर
परीक्षकः - परीक्षा लेनेवाला
उपस्करः - फर्नीचर
कृष्णपट्टः - ब्लैकबोर्ड
काष्ठासनम् - बेंच
घर्षकः - रबर
मसि - रोशनाई
अश्मवर्तिका - स्लेट-पेन्सिल
सहपाठी - साथ पढ़नेवाला
लेखनी - कलम
महाविद्यालयः - कॉलेज
कन्दूकः - गेंद
अवकाशः - छूट्टी
उपनिरीक्षकः - डिप्टी इंस्पेक्टर
परीक्षार्थी - परीक्षा देनेवाला
तूलिका - पेन्सिल
पत्रसंचयनी - फाइल
मसिशोषः - ब्लाउटिंग पेपर
वेस्टनम् - बस्ता
फलकम् - मेज
पञ्जिका - रजिस्टर
आश्मपट्टिका - स्लेट
मंजूषा - सन्दूक
उपस्थिति - हाजिरी